תעודת אחראיות

לקוח/ה יקר/יקרה

בית העסק דיאונידיס למתן שירות peleinhome   (להלן “בית העסק“) מודה לך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרים מאתנו.
תוקף אחראיות זה הינו במשך 12 חודשים בלבד מיום הספקתו ללקוח.

תנאי האחריות
    1. אחריות זו תהיה בתוקף רק כאשר היא חתומה על ידי מפיץ מורשה, בצירוף חשבונית קניה.
    2. קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצדו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הצרכן
    3. התקנת המוצר תעשה על ידי מתקין מורשה מטעם העסק בלבד. החברה לא תישא באחריות כלפי הצרכן במידה והמוצר הותקן שלא על ידי מתקין מורשה מטעמו
    4. בית העסק מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף, אם יידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא תמורה
    5. היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי בית העסק ,המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריות. מובהר כי תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות של המוצר מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל אם הוחלף או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש בית העסק
    6. אחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
- הקלקול נגרם על ידי שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש או בשימוש בלתי סביר.
-זדון או רשלנות של הלקוח
- קלקול עקב כוח עליון( לרבות שריפה, מים ,נוזלים, פגיעת ברק, מכת חשמל, כניסת גוף זר, חרקים וכו
- שבר פנימי או חיצוני מכל סיבה שהיא
-חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא
- המוצר או אחד מרכיביו הותקן או תוקן או בוצע בו ניסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי בית העסק
- מתח יתר כתוצאה מקלקול תשתית החשמל בבית/ תקלה של חברת החשמל.
-במקרים של עומס ברשת האינטרנט ,בעיית תוכנה ,חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או כיסוי של השירות האלחוטי/הסלולרי ו/או האינטרנטי או כל תקלה, עומס או הפרעה המתרחשת אצל צד ג', לרבות אצל נותני שירותי תקשורת ואחסון נתונים שאינה נובעת מליקויים במוצר
7.     אחריות הכוללת של בית העסק לתביעות בגין נזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר ,ללא קשר לנסיבות בסעיף הקודם אשר גרמו לנזק, לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצר. בית העסק לא תהיה אחראי בשום מקרה לנזקים עקיפים או תוצאים או נלווים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצר, כולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח לספק ו/או לצד שלישי, עקב אי שימוש במוצר ותביעות צד שלישי עקב שימוש במוצר
8.     לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של בית העסק, מעבר לכתוב מלה, כל אחריות למוצר או לשימוש בו לרבות, אך לא רק ,באשר להתאמת המוצר לשימוש בו, תהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד
9.     אחריות על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד. על הוראות כתב אחריות זה יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור לכתב התחייבות זה הינה בבתי המשפט המוסמכים בעיר עפולה


החזרות וזיכויים:
החזרת/החלפת מוצר תעשה בתוך 14 ימים מיום רכישת המוצר בהצגת חשבונית .
החזר כספי בהתאם לתנאי התשלום.
מוצרים שאינם באריזתם המקורית או שנעשה בהם שימוש לא יזוכו.
דמי ביטול עסקה 5%

בית העסק "דיאונידיס " מתן שירות "peleinhome " כתובת: בציר 16 עפולה
מספר נייד 0585070716 אימייל:  dioinfo@dionidis.com