פרטיות ואבטחה

המידע שלקוח מוסר לנו או שימסור בעתיד בכל הקשור עם הסכם זה ניתן בהסכמתו ומרצונו. המידע שיהיה ברשותנו, יישמר אצלנו במסגרת מאגר מידע שנרשם כדין על פי החוק הגנת פרטיות, התשמ"א – 1981 ובכפוף לכל דין . המידע לא יימסר לגורמים אחרים אלא באשור הלקוח בכתב מראש וזאת אך ורק לצורך מתן שירות. אנו מתחייבים לא להשתמש בקבצי הקלטה לשם איסוף מידע אלא לה במידה הנדרשת לשם אספקת השירות על מנת לאתר מעשי הונאה.    
יו. בית העסק יהא רשאי לחשוף נתונים אישיים לשם גביית כספים.